Deutsch Polnisch Englisch Russisch
Motiv
Biologiczna diagnostyka przyczynowa zawiera pełną diagnozę stanu chorego, która uwzględnia zarówno wpływ czynników zewnętrznych (œrodowisko, ż ywienie, higiena), jak i cechy dziedziczne oraz obciąż ony układ immunologiczny.
[Gerhard Madaus]
To nie organ jest chory, to choroba człowieka ujawnia się poprzez okreœlone organy. Dla nas oznacza to, ż e pacjent potrzebuje dostosowanej do niego terapii całoœciowej.

Podstawą naszego leczenia jest staranna diagnoza.

Korzystamy przy tym z fachowych kompetencji i wieloletniego doœwiadczenia naszych pracowników. Na proces diagnostyczny mają takż e wpływ wyniki badao medycyny akademickiej. Odpowiada to naszemu rozumieniu medycyny holistycznej.

Line

Nasze metody diagnostyczne, m.in.:
  • Mikroskopia ciemnego pola wg Enderleina
  • Diagnostyka oka
  • Rezonans biologiczny
  • Diagnostyka grawitacyjna
  • Klasyczna uroskopia
  • Klasyczna diagnoza krwi

Line

Chętnie objaœnimy Ci wszystkie etapy leczenia oraz specjalistyczną terminologię. Zanim oddasz się z całym zaufaniem w nasze ręce, zostaniesz dokładnie poinformowany o wszystkim, co będzie miało związek z Twoją terapią.

Skontaktuj się z nami: telefon 0049(0)5451/78680.